Ogłoszenia

Spotkanie projektu REAL

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w tworzeniu Sieci Regionalnych Aliansów Nauczania i Zatrudnienia w Dziedzinach Humanistycznych w województwie zachodniopomorskim we współpracy z organizacjami z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Irlandii. Inicjatywa została podjęta we wrześniu 2014 roku przez organizacje reprezentujące regiony wymienionych krajów i obecnie dynamicznie się rozwija. Strategia działania przewiduje zaangażowanie interesariuszy, takich jak instytucje szkolenia i kształcenia zawodowego, uczelnie wyższe, agencje rozwoju przedsiębiorczości i władze lokalne, w rozwój płaszczyzn zatrudnienia, edukacji i ekonomii – aby wspólnie identyfikować problemy strukturalne, które powodują niedopasowanie pomiędzy absolwentami uczelni i potrzebami rynku pracy; dokonywać analizy istniejących zasobów i podejmować działania mające na celu rozwiązanie istniejących problemów w ramach wspólnego Planu Działania.

Inicjatywa powstała w ramach projektu Regional Education and Employment Alliances  (REAL), który stanowi odpowiedź na nasilające się zjawisko braku zatrudnienia lub niedopasowania zatrudnienia wśród młodych absolwentów. Problem ten ulega nasileniu w ostatnich latach i zaczyna dotykać także absolwentów, którzy kończą swoją edukację osiągając wysokie wyniki. Zważywszy na fakt, że większość kierunków edukacji nie porusza w ogóle lub w znikomym zakresie zagadnienia innowacyjności i kształtowania postaw przedsiębiorczych, na szczególne ryzyko narażeni są absolwenci kierunków humanistycznych i związanych ze sztuką, lecz dotyczy on w równym stopniu absolwentów innych kierunków.

Podejmując kolejne kroki w zakresie tworzenia Aliansów pragniemy zaprosić Państwa na spotkanie plenarne i warsztaty w dniu 8 maja w Szczecinie, w godzinach 13:00-15.00 w budynku SERVICE INTER-LAB Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług przy ul. Cukrowej 8. Celem spotkania będzie zapoznanie z ideą Aliansu i jego międzynarodowym powiązaniem, a także wymiana doświadczeń oraz wypracowanie działań, które mogą zostać w najbliższej przyszłości podjęte na poziomie regionalnym oraz w partnerstwie międzynarodowym, mogących zmniejszyć  niedopasowanie pomiędzy popytem a podażą na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem absolwentów wykształconych w dziedzinach humanistycznych. Mając na względzie Państwa wiedzę oraz doświadczenie wynikające z inicjatyw podejmowanych dotychczas, Państwa czynny udział w dyskusjach i zaangażowanie w dalsze działania będzie bardzo cennym źródłem informacji i motorem zmian, dlatego bardzo liczymy na Państwa uczestnictwo.

Wymierną korzyścią dla Państwa będzie:
–        nawiązanie współpracy z różnymi instytucjami związanymi z rynkiem pracy dla ludzi młodych;
–        wymiana poglądów i doświadczeń wśród uczestników;
–        prezentacja inicjatyw podejmowanych przez poszczególnych uczestników;
–        możliwość nawiązania współpracy z potencjalnymi partnerami z innych krajów partnerskich.

Na szczególną uwagę zasługuje możliwość kontaktu i nawiązania bliższej współpracy z podmiotami z Niemiec, którzy są aktywnie zainteresowane współpracą z partnerami z naszego regionu.
Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne – nie wiąże się z żadnymi kosztami czy opłatami.

Reklamy

Kategorie: Ogłoszenia, Wiedza